Lider edukacji – wybierzemy najlepszych

Wychowują dzieci i młodzież, pomagają im rozwijać zainteresowania i pasje, w nauczaniu stosują innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, dzięki czemu podnoszą jakość edukacji w kujawsko-pomorskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Po raz piąty przyznamy marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli. Na kandydatury czekamy do końca lipca.
REKLAMA
- Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcają do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Chcemy też, by nauczyciele wybitni zostali odpowiednio uhonorowani – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Kandydatury mogą zgłaszać podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

Gala nagród odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.Regulamin konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”


§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”, zwanego dalej konkursem.
 2. Organizatorem konkursu przyznającym tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz nagrody jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest organizowany raz w roku.
 4. Za przeprowadzenie i organizację konkursu, w imieniu Organizatora, odpowiada Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 5. Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl .

§ 2. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego.


§ 3. Kryteria dla kandydatów do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”
 1. Kandydat do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” musi spełniać łącznie następujące kryteria:
  1. być czynnym zawodowo nauczycielem, wychowawcą lub innym pracownikiem pedagogicznym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej województwa kujawsko- pomorskiego, z co najmniej 10-letnim stażem pracy pedagogicznej;
  2. uzyskać co najmniej jedną z niżej wymienionych nagród:
   1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub;
   2. Ministra Edukacji Narodowej, lub
   3. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lub
   4. Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Ponadto kandydat powinien wykazać się działalnością w co najmniej w trzech z niżej wymienionych działań:
  1. podejmować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem wysokich standardów nauczania, w tym metod innowacyjnych i interaktywnych, pracy indywidualnej z uczniem oraz pracy zespołowej;
  2. inspirować dzieci i młodzież do aktywności w środowisku lokalnym poprzez kształtowanie ich wrażliwości społecznej oraz poczucia regionalnej wspólnoty obywatelskiej;
  3. aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa, określonych w regionalnych dokumentach strategicznych;
  4. uzyskiwać szczególne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (np. szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim);
  5. wspierać nauczycieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, inspirować do podejmowania innowacyjnych działań, dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pomagać innym w tworzeniu warsztatu pracy atrakcyjnego dla uczniów m. in.: publikacje w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, na platformie edukacyjnej itp.;
  6. być animatorem życia społecznego w środowisku lokalnym, brać aktywny udział w projektach i akcjach na rzecz społeczności lokalnej.

§ 4. Procedura zgłaszania kandydatów
 1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” mogą wystąpić:
  1. organy prowadzące szkoły (placówki);
  2. dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych;
  3. związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty;
  4. organizacje pozarządowe;
  5. Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 2. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem obejmującym tylko jednego kandydata.
 3. Wniosek złożony przez każdego z wnioskodawców wymienionych w ust. 1 powinien uzyskać pozytywną opinię Rady Pedagogicznej szkoły lub placówki, w której kandydat jest zatrudniony.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Edukacji, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 z dopiskiem na kopercie „KUJAWSKO-POMORSKI LIDER EDUKACJI”.
 5. Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” jest składany w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.
 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć rekomendacje z ostatnich 3 lat potwierdzające działalność nauczyciela, o której mowa w § 3 ust. 2.
 7. Tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” można otrzymać tylko raz w okresie pracy zawodowej.
 8. W konkursie nie mogą uczestniczyć nauczyciele wchodzący w skład Kapituły Konkursowej.
 9. Wzór wniosku wraz ze wzorem formularza rekomendacji stanowi załącznik do regulaminu.

§ 5. Kapituła Konkursu
 1. Do oceny zgłoszonych kandydatur Marszałek corocznie powołuje Kapitułę Konkursu.
 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
  1. trzech przedstawicieli Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  2. przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;
  3. przedstawiciel środowiska akademickiego zaproszony przez Marszałka;
  4. dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  5. po jednym przedstawicielu związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, tj. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych;
  6. laureat Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” z poprzedniego roku.
 3. Marszałek Województwa może powołać do składu Kapituły Konkursu z własnej inicjatywy dodatkowe osoby.
 4. Spośród członków Kapituły Konkursu Marszałek wskazuje Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
 5. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły i zapewnia prawidłową realizację konkursu.
 6. Kapituła Konkursu obraduje we własnym gronie, podejmując decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
 7. Członkom Kapituły Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Kapituły Konkursu. Członków Kapituły Konkursu obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzenia i podejmowanych decyzji.
 8. Funkcję Sekretarza Kapituły Konkursu, bez prawa głosu, pełni osoba wskazana przez Marszałka.
 9. Sekretarz Kapituły Konkursu odpowiada za obsługę administracyjną Kapituły Konkursu.
 10. Z każdego posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół.

§ 6. Tryb przyznawania tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”
 1. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena wniosków o przyznanie tytułu „Kujawsko- Pomorski Lider Edukacji”.
 2. Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący, który ustala tryb i terminarz pracy Kapituły.
 3. Członkowie Kapituły powinni być zawiadomieni o terminie posiedzenia z 4 dniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną, telefonicznie, listownie lub faxem.
 4. Spośród zgłoszonych kandydatur, Kapituła Konkursu rekomenduje osiemnastu Kandydatów do wyróżnienia w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji. Spośród tych osiemnastu kandydatów, Kapituła Konkursu rekomenduje jedną kandydaturę do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji.
 5. Jednemu z kandydatów Marszałek przyznaje tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz okolicznościową statuetkę, a siedemnastu pozostałym równorzędne wyróżnienia.
 6. Laureaci konkursu, o których mowa w ust. 5, otrzymują nagrody pieniężne przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 7. Wysokość nagród ustalana jest corocznie przez Zarząd Województwa, w zależności od ilości środków zapisanych na ten cel w budżecie Województwa.
 8. Wręczenie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz wyróżnień odbywa się każdego roku podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu, o których mowa w ust. 5 i 6, zostaną powiadomieni pisemnie.

§ 7. Inne postanowienia

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu.

W ubiegłym roku tytuł Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji przyznano Wiolecie Graczyk, nauczycielce matematyki z Inowrocławia, a wyróżnienie otrzymało siedemnastu pedagogów.


Rok szkolny w czasie pandemii

W tym roku nauczyciele stanęli przed szczególnym zadaniem - w związku z epidemią Covid-19 zamknięto szkoły, lekcje odbywały się w trybie zdalnym. Trzydziestu pięciu pedagogów z poczuciem misji i pasja do nauki prowadzi zajęcia online w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, która od marca transmituje lekcje na żywo dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Nasz e-Szkoła okazała się strzałem w dziesiątkę. Lekcje kontynuujemy do dziś, zajęcia wyświetlono już 1,6 miliona razy.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Lipnie